Środek owadobójczy w formie pastylek emitujących gaz


GEENPHOS  FUMIGACJA ZBOŻA 

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY

Opis działania środka:

Środek owadobójczy w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń, ziarna zbóż (jęczmień, proso, żyto, owies, sorgo, pszenżyto, pszenica) i innych artykułów spożywczych (takich jak inne produkty przemiału, suszone owoce i warzywa oraz inne suszone produkty spożywcze, nasiona rzepaku, grochu, kawa, kakao), materiału siewnego w magazynach, przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach i w ładowniach statków.

Zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca fasolowego, ukrytka mauretańskiego, świdrzyka cygarowca, mącznika młynarka, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka kukurydzianego, mklika mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego, wołka ryżowego, spichlerza surinamskiego oraz mklika próchniczka.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu - fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 0,6 g wydziela 0,2 g fosforowodoru. Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania. Uwaga! Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośreniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: fosforek glinu- 56% DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka dokładnie zapoznać się z etykietą - instrukcją stosowania. Pozwolenie MRiRW Nr R21/2013 h.r. z dnia 04.06.2013r.

1. DEZYNSEKCJA

Ziarno luzem w pryzmie lub silosie. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/tonę (4-6 g fosforowodoru/tonę). Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności. Wietrzenie: zależy od budowy budynku.

Ziarno workach na paletach. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/m3 (4-6 g fosforowodoru/ m3). Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności. Wietrzenie: zależy od budowy budynku.  

Tytoń w belach, skrzyniach lub paczkach. Zalecana dawka: 1 pastylka 5-10 pastylek/2m3 (0,1-5 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 7 dni. Wietrzenie: minimum bele 48 godzin, inne 72 godziny.  

Zapakowana żywność i pasze zwierzęce. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/m3 (4-6 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 10 dni. Wietrzenie: minimum 48 godzin. Puste pomieszczenia. Zalecana dawka: 15-30 pastylek/m3 (3-6 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 10 dni. Wietrzenie: co najmniej 24 godziny.

2. FUMIGACJA 

produktów luzem - zależnie od rodzaju produktu

1. Dodać pastylki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu na taśmie transportera podającego lub w momenciezaładunku do silosa albo skrzyni lub 

2. Wprowadzać pastylki sondą do pryzmy produktu co 1,2 - 1,5 m jedna od drugiej (‘w kratkę’) według poniższej zasady: liczba pastylek na jedno sondowanie = 3. Umieszczać pastylki osobno na niepalnych tackach ustawianych na powierzchni pryzmy produktu.

3. FUMIGACJA produktów w torbach, belach, skrzyniach i workach pod przykryciem nie przepuszczającym gazu lub w opakowaniach nie przepuszczających gazu. Umieścić pastylki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż przechowywanych produktów w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazu. Gdy używa się przykrycia nie przepuszczającego gazu - sprawdzić, czy jego końce szczelnie przylegają do podłogi.

4. FUMIGACJA pustych pomieszczeń Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Umieścić pastylki osobno na niepalnych tackach rozmieszczając je równomiernie w pomieszczeniu. Rozmieszczanie tacek rozpoczynać od najdalszego punktu pomieszczenia w kierunku drzwi wejściowych. Po zabiegu zamknąć i zaplombować drzwi wejściowe.

UWAGI:

1. Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory wlotowe i wylotowe, drzwi, okna i klapy.

2. Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektów przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń wypełnionych jak i częściowo wypełnionych i pustych.

3. Dawki wyrażone w g/tonę można stosować tylko wówczas, gdy znana jest masa produktu znajdującego się w obiekcie. Dawki tak wyrażone można stosować tylko wówczas, gdy obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niemal całkowicie.

4. Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia zabiegu, tak więc czasu potrzebnego do wypełnienia obiektu ziarnem zawierającym pastylki środka nie wlicza się do czasu ekspozycji. Podczas fumigacji statków i barek ładownie powinny pozostać zamknięte przez cały czas przewozu nawet wówczas, gdy zalecany czas ekspozycji już upłynął. Ładownie wywietrzyć na co najmniej 3 godziny przed rozładunkiem ziarna.

5. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań gazowanego produktu na pozostałość fosforowodoru.

6. Wietrzenie obiektu. Fosforowodór ulatnia się bardzo szybko. Minimalny czas wietrzenia po upłynięciu czasu ekspozycji wynosi: dla obiektów wypełnionych traktowanymi produktami a) używać dmuchawy powietrza o silnym nawiewie, pracującej w systemie: 2 godziny pracy - 2 godziny przerwy przez minimum 2 dni dla obiektów pustych a) używać dmuchawy powietrza o silnym nawiewie, pracującej w systemie: 2 godziny pracy - 2 godziny przerwy przez co najmniej 24 godziny. Czas wietrzenia uzależniony jest od rodzaju produktu, temperatury, wielkości oraz konstrukcji obiektu i powinien wynosić tyle, aby stężenie fosforowodoru po tym czasie było mniejsze niż 0,1 ppm.


OKRES KARENCJI

Okres od zabiegu do momentu wykorzystania ziarna i nasion: NIE DOTYCZY. IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY. PRZECHOWYWANIE Przechowywać z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wody i wilgoci w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Na wszystkich drzwiach wejściowych do magazynu umieścić napisy ostrzegawcze: “NIEBEZPIECZEŃSTWO”, “TRUJĄCY GAZ”, “WSTĘP WZBRONIONY”. Nigdy nie przechowywać środka w warunkach, które mogłyby sprzyjać osiągnięciu przez gaz punktu zapłonu - 1,79% objętościowych (17900 ppm). W przypadku pożaru używać dwutlenku węgla, suchego proszku, suchego piasku lub ziemi. Nigdy nie używać wody.  

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. Nie wdychać gazu, który ma zapach zbliżony do zapachu karbidu. Osoby używające soczewek kontaktowych nie powinny być zatrudnione do prac ze środkiem. Pojemnik ze środkiem otwierać na wolnym powietrzu, a górną jego część odwrócić na zewnątrz od siebie. Po otwarciu pojemnika zużyć wszystkie pastylki tego samego dnia. Środek w warunkach niskiej wilgotności powietrza uwalnia fosforowodór powoli, natomiast gdy jest mokry - szybko. Nie dopuszczać zwierząt i ptaków do pomieszczeń, w których gazuje się ziarno lub będących w trakcie wietrzenia po fumigacji. Przed zabiegiem usunąć inwentarz i zwierzęta domowe. Nie gazować pomieszczeń zamieszkałych. W miejscach lub pomieszczeniach przeznaczonych do gazowania zabezpieczyć wrażliwe urządzenia elektryczne i elektroniczne (liczniki, przełączniki, systemy alarmowe), które zawierają stopy miedzi, błony i papier fotograficzny, zamykając je lub okrywając, ponieważ fosforowodór powoduje korozję przedmiotów zawierających miedź. Wokół gazowanego terenu umieścić napisy ostrzegawcze: “NIEBEZPIECZEŃSTWO”, “TRUJĄCY GAZ”, “WSTĘP WZBRONIONY”. Nie wchodzić do gazowanych pomieszczeń dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od fosforowodoru. Zaleca się używanie wykrywaczy gazu lub innych urządzeń pomiarowych do monitorowania poziomów gazu w gazowanych pomieszczeniach. Nie dopuszczać, aby zwierzęta, dzieci i osoby niepowołane wchodziły do pomieszczeń gazowanych dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od fosforowodoru. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. OBJAWY ZATRUCIA Uczucie ucisku w klatce piersiowej, nudności, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunka, omdlenia. PIERWSZA POMOC Zatrutego natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze, spokojnie położyć ciepło okryć i jeśli to możliwe, podać tlen. Nie podawać mleka, masła, oleju ani alkoholu. Jeśli zatruty jest nieprzytomny nie podawać niczego doustnie. NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA I POKAZAĆ MU ETYKIETĘ. Pomoc medyczna W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk (58) 682-04-04 / Kraków (12) 411-99-00 / Lublin (81) 740- 89-83 / Łódz (42) 657- 99-00 / Poznań (61) 847- 69-46 / Rzeszów (17) 866-40-25 / Tarnów (14) 631-54-09 / Sosnowiec (32) 266-11-45 Warszawa (22) 619-66-54. Produkt wysoce łatwo palny. W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie - łatwo palne, toksyczne gazy. Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


www.monagro.com.pl


 > ZAMÓW GREENPHOS 

Zadzwoń 791-033-222 

lub napisz: biuro@monagro.com.pl

  ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY:  

Skuteczny środek na komary i nietylkoEfektywny środek do zwalczania prusaków, karaluchów, pluskiew itp.Idealny do zwalczania szkodników na fermach drobiuAquatain AMF w 100% ekologiczny środek na komary! 

POBIERZ KATALOG PRODUKTÓW